CENTRUFUGALNA PUMPA

Pneumatska centrifugalna pumpa se primenjuje u rudarstvu, građevinarstvu i svim drugim objektima gde je neophodno crpiti veće količine tečnosti. Koristi se za crpenje čiste i zaprljane vode, ulja i ređeg mulja iz reka, kanala, kanalizacije, kesona i rezervoara. Pogon pumpe je rotacioni sa pneumatskum motorom koji je smešten u kućištu pumpe. Stalan broj okretaja pumpe održava se pomoću centrifugalnog regulatora.

onama